محورهای کنفرانس

 علوم جانور شناسی

علوم گیاهی و کشاورزی

علوم سلولی و مولکولی

ژنتیک

بیوتکنولوژی - نانوبیوتکنولوژی

میکروبیولوژی

علوم آزمایشگاهی

بهداشت محیط

بیوشیمی - بیوفیزیک

بیوانفورماتیک

بیولوژی دریا- دام و آبزیان

مهندسی محیط زیست

علوم زمین شناسی

 تربیت بدنی و علوم ورزشی

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1397/04/20
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1397/04/20
  • کنفرانس1397/04/30

ورود به سیستم